SS3096

DOUBLE SLOTTED STANDARD

7 FEET TALL            $ 7.50 EACH

SS1084

SHELF BRACKET FOR HEAVY DUTY STANDARD

SINGLE SLOTTED HEAVY DUTY

​STANDARD   8 FEET TALL  

           $ 12.50 EACH

SS2084

SHELF BRACKET FOR STANDARD DUTY

GA-8                 $ 1.10 EACH

GA-10               $ 1.20 EACH

GA-12               $ 1.25 EACH

GA-14               $ 1.40 EACH

GA-16               ​$ 1.60 EACH

(213) 748-7339

SINGLE SLOTTED STANDARD

7 FEET TALL         $ 6.50 EACH